Thời gian thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2017, thời gian thực hiện cấp sổ đỏ mới không quá 15 ngày. Như vậy, người dân thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu được tiếp nhận hồ sơ, thời gian được giải quyết sẽ không quá 15 ngày theo như quy định mới nhất của nhà nước và đang có hiệu lự.

Thành phần hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

– Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.

– Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).

– CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.

– Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có)

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Các khoản thuế, phí cần phải nộp

Nghĩa vụ tài chính mà người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác..

Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC về lệ phí địa chính gồm:

  1. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2.
  2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Tùy thuộc vào diện tích đất cấp quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp quyền sử dụng đất và các điều kiện cụ thể của địa phương mức thu cao nhất không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.
  3. Lệ phí địa chính: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới;

Về Lệ phí trước bạ: Theo Điều 6, điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP: mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%

Như vậy, bạn nộp đủ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đóng đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo lịch giấy hẹn, bạn mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả. Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT 
HOTLINE: 0966 85 56 85